జాతక నిర్మాణము


పేరు

English Typing
లింగము పురుషుడు                  స్త్రీ
పుట్టిన తేది
పుట్టిన సమయం
పుట్టిన ఊరు
CAPTCHA code Re-generate
 
మీకు ప్రింట్ ద్వరా మీకు వచ్చే జాతక నమూన. Jatakam.pdf

మీకు చెల్లింపులు(payments) మరియు ఏవైనా వెబ్ సైట్(website) సంబంధించి సమస్యలు ఉంటే, మీ సమస్యను ఈ మొబైల్ నంబర్కు వాట్సాప్ (Whatsapp) లో పంపించండి : +91 9010042299
సాధ్యమైనంత త్వరలో మీ సమస్యను పరిష్కస్తాము.మీరు 60/- రూపాయులు అన్ లైన్ పెమెంట్ ద్వరా రాశి, నవాంశ, భావ చక్రములు, దశవర్గుల పట్టిక, గ్రహ రాశి బలాలు, గ్రహ బిండు బల పట్టిక, గ్రహ స్థాన బలాలు, భావాదిపతి స్థాన బలాలు, వంశోతరి దశా భుక్తులు, లగ్న స్వభావములు, నక్షత్ర గుణాలు వివరములు పొందగలరు.