జాతక నిర్మాణము


పేరు

English Typing
లింగము పురుషుడు                  స్త్రీ
పుట్టిన తేది
పుట్టిన సమయం
పుట్టిన ఊరు
CAPTCHA code Re-generate
 
మీకు ప్రింట్ ద్వరా మీకు వచ్చే జాతక నమూన. Jatakam.pdf

మీకు చెల్లింపులు(payments) మరియు ఏవైనా వెబ్ సైట్(website) సంబంధించి సమస్యలు ఉంటే, మీ సమస్యను ఈ మొబైల్ నంబర్కు వాట్సాప్ (Whatsapp) లో పంపించండి : +91 9010042299
సాధ్యమైనంత త్వరలో మీ సమస్యను పరిష్కస్తాము.


మీ ఒక్క చిరునామా జాతక పుస్తకములో ప్రింటు కావాలి అనుకుంటే మా వాట్సాప్ (Whatsapp) నంబరు ద్వారా సంప్రదించండి.

పూర్తి జతక వివరాలకు మరియూ ప్రిన్ట్ తీసుకొనుతకై మీరు 50/- రూపాయులు అన్ లైన్ పెమెంట్ ద్వారా పొందగలరు.