జాతక నిర్మాణము


పేరు

English Typing
లింగము పురుషుడు                  స్త్రీ
పుట్టిన తేది
పుట్టిన సమయం
పుట్టిన ఊరు
CAPTCHA code Re-generate
 

      


మీకు ప్రింట్ ద్వరా మీకు వచ్చే జాతక నమూన. Jatakam.pdf
If you have any issues, please whatsapp your probelm on following number : +91 9010042299
పూర్తి జతక వివరాలకు మరియూ ప్రిన్ట్ తీసుకొనుతకై మీరు 50/- రూపాయులు అన్ లైన్ పెమెంట్ ద్వారా పొందగలరు.